ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน-ไฟฟ้า (SOE65)